Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และงดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ "No Gift Policy"

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 4 มกราคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "ZERO TOLERANCE คนสุรินทร์ไม่ทนต่อการทุจริต" และขอประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปรงใส "No Gift Policy"


อัลบั้มรูป