ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ครุภัณฑ์การศึกษา)

by Kosin Sanannam | อังคาร 10 มกราคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ครุภัณฑ์การศึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์