โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อบรมสัมนา
4241

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OUTCOMES BASED EDUCATION OBE ครั้งที่ 3