ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox เพื่อเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
2764

วันที่ 25 กุมภาันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคน การกระจายโอากาสทางการศึกษาให้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และรองรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ ผศ.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการส้รางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษา Higher Education Sandbox เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมอบรม และสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรของตนเองให้เข้ากับกลไก Higher Education Sandbox ได้


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image