Blog Detail Pic

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 5 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ จารัตน์

 


อัลบั้มรูป