Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการดูแลสุขภาพจิตและการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับ 5 หน่วยงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตในบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 10 มีนาคม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดการประชุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตและการคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2571) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต อาทิ มีภาวะหมดไฟ เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า มีความเครียดสูง และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ผศ. (พิเศษ) นพ.เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.วุฒิชัย แป้นทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และนางกังสดาล จิรอุไรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 

ในการนี้ ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ต.อ.กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และน.ส.วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย