Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัว
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2566
ลิงก์ประกาศ  ไฟล์ประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว  วันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ผู้ที่ได้ลำดับสำรองให้มาแสดงตนในเวลา 12.00 น. - 13.00 น. เพื่อเตรียมรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์  โดยมหาวิทยาลัยจะเรียกรายงานตัวเรียงตามลำดับ เวลา 13.00 น.
ผู้ที่ได้ลำดับสำรองที่ไม่ถูกเรียกให้รายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์  ให้รายงานตัวในสาขาวิชาลำดับที่ 2 เวลา 13.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ค่ารายงานตัว 4,700 บาท / 4,400 บาท (ตามค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ)
พิมพ์เอกสารรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://new.srru.ac.th
เอกสารรายงานตัวประกอบด้วย 
สำเนาใบปพ.1/Transcript 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23