Blog Detail Pic

องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 29 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.อ.จิรัฐฏ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 200 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปี 2566 อีกจำนวน 61 โครงการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันการศึกษาหลักในท้องถิ่นที่ผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานกับสังคม และทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นนวัตกรสังคม ให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้บูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  

ในช่วงบ่ายได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ จากนั้นเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดจอมสุทธาวาส ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พร้อมกับซักถามพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับ