Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันภายใต้ความร่วมมือ MOU แห่งที่ 1 กับ University of South - East Asia (USEA) ราชอาณาจักรกัมพูชา

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันภายใต้ความร่วมมือ MOU แห่งที่ 1 ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักศึกษา University of South - East Asia (USEA) ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านการแสดง เรื่องการรำไทย โดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านอาหาร เรื่องการทำกล้วยบวชชีและแกงพะแนงหมู โดยบุคลากรประจำอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามลำดับ

พร้อมกันนี้งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ University of South - East Asia (USEA) (ฉบับใหม่) โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ Dr.Mean Sothy, President of University of South - East Asia เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว