Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการการยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่ความเป็นเลิศ

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการการยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่ความเป็นเลิศ แก่กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 9 วารสาร และวารสารจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และบรรณาธิการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีอยู่สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและเป็นศูนยืกลางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยแบบครบวงจร และเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (พ.ศ. 2568 - 2572)

สำหรับวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีจำนวน 5 วารสาร ประกอบด้วย วารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 วารสาร ได้แก่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น และวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 วารสาร ได้แก่ วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น และวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นอกจากนี้ยังมีวารสารทางวิชาการที่กำลังพัฒนาคุณภาพเพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI จำนวน 4 วารสาร ได้แก่ วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล วารสารราชภัฏสุรินทร์วิชาการ วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และวารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 


อัลบั้มรูป