Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและงานวิศกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 24 พฤษภาคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 6 คณะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและงานวิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ในการนี้ รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย