ประกาศเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2563

by Administrator | พุธ 6 มกราคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 00๗ / ๒๕๖๔ เรื่องเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
#กองคลัง