Blog Detail Pic

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่๐๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว