มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ผู้อำนวยการฯ และคณบดี

by Administrator | จันทร์ 19 กรกฎาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 246/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ผู้อำนวยการฯ และคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรในมหาวิทยาลัยและคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์