Blog Detail Pic

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 26 สิงหาคม

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ผ่าน Facebook และ Youtube ช่อง ITAS NACC โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ได้ 89.81 คะแนนจาก 100 คะแนน

สำหรับคะแนนแต่ละรายตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุดมีดังนี้ การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน คุณภาพการดำเนินงาน 89.86 คะแนน ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.23 คะแนน การปรับปรุงการทำงาน 88.16 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ 84.96 คะแนน การใช้อำนาจ 79.89 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.63 คะแนน การใช้งบประมาณ 75.13 คะแนน และการแก้ไขปัยหาการทุจริต 70.72 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง มหาวิทยาัลยราชภัฏสุรินทร์มีผลคะแนนการประเมินที่ดีขึ้นดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระดับ B ได้ 84.06 คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระดับ A ได้ 85.47 คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระดับ A ได้ 89.81 คะแนน

 

 


อัลบั้มรูป