การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

by Kosin Sanannam | พุธ 1 กันยายน

การสรรหาผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๑)

      1.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      1.2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      1.3 หนังสือยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      1.4 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓)