ขอเชิญครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by Administrator
อบรมสัมนา
2898

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญครูบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx

สมัครเข้าร่วมอบรม bit.ly/webextrain21

เข้าห้องอบรม srru.webex.com/meet/cc
Meeting number: 184 687 1443
คู่มือการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม https://e-learning.srru.ac.th/course/view.php?id=2625

ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับโปรแกรม Conference

ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับโปรแกรม Conference

กำหนดการอบรม

กำหนดการ

*ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม