Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 4 ตุลาคม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.09 น. ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมถึงชาวเขมรหรือกัมพูชา จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะบรรพบุรุษหรือญาติที่ใกล้ชิด และหมายรวมทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยไม่เจาะจงว่าเป็นใครด้วย

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ จ.สุรินทร์ อย่างเคร่งครัด