คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 14 ตุลาคม

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กทม. มีมติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
- ผศ.นิคม ลนขุนทด เป็น คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ผศ.อัชราพร สุขทอง เป็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผศ.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย เป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- ผศ.ประยุทธ คงอินทร์ เป็น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- ผศ.ทรงเดช สอนใจ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผศ.สังวาลย์ ตุกพิมาย เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผศ.พีรวัส อินทวี เป็น ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


อัลบั้มภาพ