Blog Detail Pic

โครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 9 พฤศจิกายน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 31506 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณบดี และผู้แทนคณาจารย์จากทั้ง 6 คณะ ร่วมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ชี้แจงนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 แก่ผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนตนเองได้รับทราบ ในโครงการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 


อัลบั้มภาพ