Blog Detail Pic

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 10 พฤศจิกายน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 29101 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์ ในโครงการการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

โดยก่อนพิธีลงนามความร่วมมือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการจาก ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าโครงการประสานงานการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาใน จ. สุรินทร์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาใน จ.สุรินทร์ จำนวน 25 แห่ง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาใน จ.สุรินทร์ จำนวน 25 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและดำเนินการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานอื่น ลดการเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่น และให้อิสระแก่หน่วยงานทางกรศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น