Blog Detail Pic

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2564 วาระพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่เเทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีมติด้วยคะเเนนเสียง 2 ใน 3 ให้นำเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อไป


อัลบั้มภาพ