Blog Detail Pic

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.รภ.สร. จัดพิธีไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 9 ธันวาคม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมการไหว้ครูช่าง ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิและแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ และได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม