Blog Detail Pic

นักศึกษา ม.รภ.สร. คว้ารางวัลชมเชย รางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 14 ธันวาคม

นายหทัยภัทร สืบศรี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


อัลบัมรูป